(Exhaust Silencer) سایلنسر اگزوز

سایلنسر اگزوز (Exhaust Silencer)

کاربردها:

اگزوز موتورهای درون‌سوز و برون‌سوز، کمپرسورها و محفظه‌های احتراق و دودکش‌ها

سایلنسر اگزوز (Exhaust Silencer)

محیط اصلی انتشار نویز در موتورهای درون‌سوز و برون‌سوز، کمپرسورها و محفظه‌های احتراق، دودکش یا سامانه خروجی آن‌ها می‌باشد. زیرا نویز تولید شده به همراه جریان سیال خروجی به محیط منتشر می‌شود. در سامانه‌های خروجی موتورهای درون‌سوز و برون‌سوز، کمپرسورها و محفظه‌های احتراق، افت فشار در مسیر تخلیه گاز تأثیر قابل توجهی بر بازده کل سامانه دارد.

در این گونه موارد، نیاز به سایلنسری است که افت فشار گاز تخلیه شده را به حداقل برساند. بنابراین اجزای آکوستیکی مورد استفاده در سایلنسر اگزوز، در حالی که به خوبی و در حد مطلوب صدا را کاهش می‌دهند، افت فشار ناچیزی نسبت به اجزای دیگر دارند.

لینک به نرم افزار تخصصی