استانداردهای آکوستیک ساختمانی

استانداردهای آکوستیک ساختمانی

آکوستیک ساختمانی-برآورد رفتار آکوستیکی ساختمان‌ها از طریق عملکرد اجزا

قسمت 1: صدابندی هوابرد بین اتاق‌ها
دانلود استاندارد ملی ایران 1-15652

قسمت 2: صدابندی کوبه‌ای بین اتاق‌ها
دانلود استاندارد ملی ایران 2-15652

قسمت 3: صدابندی هوابرد در برابر صدای بیرونی
دانلود استاندارد ملی ایران 3-15652

قسمت 4: تراگسیل صدای داخل ساختمان به خارج
دانلود استاندارد ملی ایران 4-15652